terug

Stakeholder management

De stakeholders hebben een belangrijke rol in de governance. Zij hebben advies of instemmingsrecht, maar belangrijker is dat zij een onderdeel van de governance zijn.

Een goed functionerende governance is gebaat bij professioneel functionerende stakeholders. In toenemende mate wordt co-creatie of participatie als uitgangspunt gekozen. De transformatie blijkt in de praktijk  echter niet altijd eenvoudig te zijn. Hoe vul je als stakeholdergroep je rol goed in? Hoe geef je invulling aan de relatie met de bestuurder en de RvT?  Hoe draag je bij aan de doelen van de organisatie zonder een jaknikker te zijn? Hoe doe je dat met een diverse samengestelde groep met vaak verschillende belangen en achtergronden?

GovernanceQ begeleidt o.a. ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, ledenraden en verantwoordingsorganen in hun transitieproces. Wij zijn geen rechten-en plichtentrainers. Onze meerwaarde zit in de jarenlange kennis en ervaring van governanceprocessen. Wij helpen u de relatie met de bestuurder en/of RvT naar een volgende fase te ontwikkelen. Daarbij hebben wij oog voor aanpassing van de processen. Om tot co-creatie of participatieve medezeggenschap te komen is een gezamenlijke visie en samenwerking onontbeerlijk, maar ook een goede rolinvulling. Soms is het een langer proces en moeten er eerst tussenstappen worden gezet. Onze aanpak is er altijd op gericht om uw proces te ondersteunen, te versterken met kennis en ervaring en richting te geven. Wat u zelf kunt doen, doet u zelf.

Top